Studeren en aanwezig zijn

Als je op het ROC Menso Alting zit, heb je er voor gekozen om te leren voor een beroep en ontwikkel je naast kennis en vaardigheden ook een goede beroepshouding. Aanwezig zijn en doorzetten zijn belangrijke kenmerken van een goede beroepshouding. Dit wordt ook in het (latere) werk van je gevraagd. Ook als je van plan bent hierna iets anders te gaan doen of door te studeren. Met de ondertekening van de onderwijsovereenkomst ben je overeengekomen dat je alle onderwijsactiviteiten die worden aangeboden volgt. Naast lessen geldt dit ook voor de BPV, projecten en workshops. Voor alle opleidingen geldt dat actieve deelname aan de onderwijsactiviteiten meeweegt in de beoordeling van jouw beroepshouding. Het uitgangspunt is steeds dat je bij alle onderwijsactiviteiten (op tijd) aanwezig bent. Niet aanwezig zijn is de uitzondering.

Als je toch niet aanwezig kunt zijn…

Onderwijs volg je samen om met en van elkaar te leren. Als school maken wij onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

 • Ziekte.
 • Medisch Verlof. Het kan zijn dat je een keer niet, of niet op tijd, bij een onderwijsactiviteit aanwezig kunt zijn. Bijvoorbeeld: Je hebt een afspraak bij de (huis)arts of tandarts terwijl je ook les hebt.
 • Bijzonder Verlof. Bijvoorbeeld: verlof voor een bruiloft van een familielid, een jubileum van je ouders, je rijexamen doen.
 • BPV-verlof. Dit verlof kan worden gegeven wanneer je op een lesdag bijzondere BPV-afsprakenhebt moeten maken.

Ongeoorloofd verzuim
Je komt te laat bij een onderwijsactiviteit zonder geldige reden of je blijft helemaal weg bij een onderwijsactiviteit zonder (met geldige reden) af te melden, het zogenaamde spijbelen.

Welke regels gelden er voor jou (ziek melden, verlof aanvragen)

Ziek melden:

 • Als je jonger bent dan 18 jaar en je bent ziek, meldt je ouder/verzorger dat iedere schooldag vóór 10 uur bij school door een e-mail te sturen naar ziekmelding@rocmensoalting.nl. In de mail moeten jouw voornaam, achternaam en klas vermeld worden.
 • Als je 18 jaar of ouder bent en je bent ziek dan meld jij of je ouder/verzorger dat iedere schooldag vóór 10 uur bij school door een e-mail te sturen naar ziekmelding@rocmensoalting.nl. In de mail moeten jouw voornaam, achternaam en klas vermeld worden.
 • Als je stageloopt (BPV) meld je je diezelfde dag ziek bij je BPV-adres én op school.

Verlof aanvragen:
Verlof moet je van tevoren aanvragen met behulp van de aanvraagbriefjes bij de conciërge. De procedure hiervoor ligt ook bij de conciërge.

Medisch verlof:
Verlofbrief is op te halen bij de conciërge (gele formulier) en moet daar ook ingevuld en ondertekend weer worden ingeleverd.

Bijzonder verlof:
Verlofbrief is op te halen bij de conciërge (oranje formulier). Deze aanvraag moet ook ondertekend worden door de opleidingsmanager. Daarna inleveren bij de conciërge.

BPV-verlof:
Verlofbrief is op te halen bij de conciërge (blauwe formulier) en moet daar ook ingevuld en ondertekend weer worden ingeleverd. Aanvragen moet samen met je BPV-begeleider (deze moet ook ondertekenen).

Wie mag verlof aanvragen?

 • Studenten die 18 jaar of ouder zijn mogen zelf Medisch/Bijzonder verlof aanvragen d.m.v. Aanvraag Verlof briefje.
 • Studenten jonger dan 18: alleen ouder(s)/wettige vertegenwoordiger mogen Medisch/Bijzonder verlof aanvragen.
 • Alle studenten kunnen met toestemming van BPV-begeleider BPV-verlof aanvragen.

Alle verlofaanvragen moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren worden ingediend.

Registratie Eduarte onderwijsactiviteiten

Bij alle onderwijsactiviteiten wordt jouw aanwezigheid geregistreerd: je bent er of je bent er niet. Je aanwezigheid wordt bijgehouden in Eduarte, ons administratiesysteem.

Mis je iets van het onderwijsprogramma door afwezigheid dan zorg je ervoor dat je met de vakdocent overlegt wat je moet doen. Bij langdurige afwezigheid / ziekte of veelvuldig spijbelen overleg je met je SLB-er hoe je de gemiste onderwijsactiviteiten kunt inhalen. Tijdens de verschillende teamvergaderingen wordt de aanwezigheid van de studenten besproken. Bij veel afwezigheid is een gesprek met het thuisfront en/of een doktersverklaring in sommige gevallen noodzakelijk. Een kort verslag van het gesprek dat je hebt met je SLB-er wordt opgenomen in Eduarte.

Wanneer je het 1e uur te laat bent kun je om 9.15 uur in de les en mag je meedoen aan de onderwijsactiviteit. De docent registreert je als ‘te laat’. Ben je later dan 9.15 uur dan wordt dat voor het 1e uur geregistreerd als ongeoorloofd verzuim (spijbelen). In het geval van een blokuur kun je wel het tweede uur meedoen en wordt alleen het eerste uur geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Check wekelijks of de geregistreerde aanwezigheid in Eduarte klopt. Je hebt uiterlijk een week na de betreffende datum de mogelijkheid om je bezwaren aan te geven. Daarna zijn de registraties in Eduarte definitief en gaat het onderwijsteam ernaar handelen. Het kan best een keer zo zijn dat er een vergissing is gemaakt bij het registreren. Neem hiervoor contact op met de betreffende docent. Wanneer dit om welke reden niet lukt neem je contact op met de presentiecoördinator om jouw bezwaar te bespreken.

Te-laat-pas

Als je ’s morgens met het openbaar vervoer vóór 07.00 uur moet vertrekken om op tijd op school te komen en je dan dáárdoor eerder dan 7.45 uur op school bent, kun je een pas aanvragen die jou het recht geeft om één bus later te nemen waardoor je dan wel iets later dan 9.00 uur op school bent. Deze pas kun je aanvragen bij de conciërge die samen met jou bekijkt of je aanvraag terecht is. Met deze pas kun je nog om 9.15 uur de les in. De docent houdt hier dan rekening mee in de registratie. De pas is alleen geldig voor de daarop vermelde uren.

Aan– en afwezigheid tijdens examens

Als school hebben we een examenreglement waarin precies staat aangegeven welke regels er zijn rond de aan- en afwezigheid tijdens examens. Dit reglement is op te vragen bij het examenbureau en te vinden op de website van school. Zorg ervoor dat je dit reglement doorleest zodat je op de hoogte bent.

Verder gelden nog de volgende wettelijke regels

 • Als je studiefinanciering krijgt, dan is de school verplicht jouw verzuim door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Als je onder de leerplicht of kwalificatieplicht valt, en gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken 16 uren les- of praktijktijd ongeoorloofd hebt verzuimd, is de school verplicht jouw absentie door te geven aan de leerplichtambtenaar.
 • Als je een opleiding volgt op niveau 1 of 2 en je bent te veel absent, dan kan de gift van je studiefinanciering worden omgezet in een lening.
 • Je hebt vakantie in de daarvoor vastgestelde perioden, zoals vermeld in de studiegids. Vakantie buiten deze periode is niet mogelijk.

Informeren van ouders

Let op! Als je vaak afwezig bent, neemt school contact op met je ouders. Ben je meerderjarig dan zal de opleiding dit in overleg met jou doen. Mocht de opleiding geen contact met jou krijgen, dan is zij genoodzaakt om zonder overleg met jou contact te zoeken met je ouders.

Ziek melden

Ziek melden:
• Als je jonger bent dan 18 jaar en je bent ziek, meldt je ouder/verzorger dat vóór 10 uur bij school door een e-mail te sturen naar ziekmelding@rocmensoalting.nl, met vermelding van je voornaam, achternaam en klas
• Als je 18 jaar of ouder bent en je bent ziek dan meld jij of je ouder/verzorger dat vóór 10 uur bij school door een e-mail te sturen naar ziekmelding@rocmensoalting.nl. met vermelding van je voornaam, achternaam en klas.
• Als je stageloopt, meld je je diezelfde dag ziek bij je stageadres én op school.