header image

Begeleiding

Extra begeleiding

Als de begeleiding van jou (tijdelijk) meer vraagt dan je studieloopbaanbegeleider (slb’er) kan bieden, kun je terecht bij het intern zorgadviesteam (IZAT).

Werkwijze intern zorgadviesteam

Het IZAT bespreekt de aard en omvang van de problematiek. Daarna worden afspraken gemaakt over de begeleiding in het vervolgtraject. Er kan intern extra begeleiding worden aangeboden door middel van een cursus, individuele gesprekken of schoolmaatschappelijk werk. Welke keuze gemaakt wordt, hangt af van het gevoerde adviesgesprek met de student.

Zo nodig wordt doorverwezen naar het OPDC (Orthopedagogisch Didaktisch Centrum). Medewerkers van het OPDC kunnen nader onderzoek doen naar leer- of gedragsproblemen en naar sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek. Soms vindt doorverwijzing plaats naar een andere instantie buiten de school. Soms is advies aan de studieloopbaanbegeleider voldoende om weer verder te kunnen.

Aanmelden

De aanmelding bij het IZAT kan op twee manieren:

  1. De student zoekt rechtstreeks contact.
  2. De studieloopbaanbegeleider en/of het team meldt de student aan. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met de student.

Dyslexie

Studenten bij wie dyslexie is vastgesteld, kunnen faciliteiten krijgen. Als de student zijn dyslexieverklaring heeft ingeleverd, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek (met de dyslexiecoördinator). In dat gesprek wordt afgesproken van welke faciliteiten de student gebruik kan maken tijdens de opleiding.

Contact: Izat@rocmensoalting.nl

Ondersteuningsprofiel