Beroepsspecifieke eisen

Bij elke opleiding worden beroepsgerichte examens afgelegd. De beroepseisen zijn onderverdeeld in kerntaken die behoren bij de opleiding en je toekomstig beroep. Deze kerntaken worden weer onderverdeeld in werkprocessen. De werkprocessen worden d.m.v. examens afgetoetst. Deze moeten allemaal met een voldoende worden beoordeeld. Wordt er geen voldoende behaald dan moet dat onderdeel worden herkanst. De herkansing kan een kerntaak, een werkproces of een examenvorm (gedrags – of schriftelijk examen) beslaan. De examens kunnen zowel in de praktijk als op school uitgevoerd worden.

De beoordeling van het gedrag wordt beoordeeld door de examinator vanuit de praktijk. De eventuele schriftelijke bewijsstukken worden beoordeeld door de examinator vanuit school. Voordat je een examen mag afleggen moet je toestemming vragen aan de examencommissie. Dit moet uiterlijk 1 week voor de uitvoering van je examen aangevraagd worden. Na de uitvoering van je examen krijg je de voorlopige uitslag van de examinatoren. De definitieve uitslag wordt vastgesteld door de examencommissie.

Op het algemeen examenplan staat waar en in welk schooljaar de examens moeten worden uitgevoerd. Op je individueel examenplan staat welke examens je hiervoor moet afleggen.