Privacy en persoonsgegevens

Het ROC Menso Alting vindt de privacy van studenten en medewerkers belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze studenten en medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens.

Wij registeren alleen persoonsgegevens van onze studenten en medewerkers die wij nodig hebben voor het uitvoeren van wet- en regelgeving, voor het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces en voor het bieden van goede begeleiding.

Studentgegevens

De meeste gegevens ontvangen wij van de studenten bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over studenten, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een student, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De studentgegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem Eduarte. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van het ROC Menso Alting en GSG die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een student te identificeren als deze inlogt.

Wij verstrekken de bij ons geregistreerde gegevens van onze studenten en medewerkers alleen aan derden als daar een wettelijke grondslag voor is en/of wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij je vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Voor meer informatie over hoe het ROC Menso Alting precies met persoonsgegevens omgaat en welke rechten er zijn, zie het privacyreglement in de bijlage.

Voor vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: Uko Dijkstra, fg@gsg.nl.

Privacyreglement GSG